blob: 51da4a80a4aec2a521c87da3a2437ec53835d362 [file] [log] [blame]
include_directories(../include)
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -Wno-missing-prototypes")
macro(fuzzer name)
add_executable(${name} ${name}.cc)
add_dependencies(${name} global_target)
target_link_libraries(${name} crypto ${ARGN})
if(LIBFUZZER_FROM_DEPS)
set_target_properties(${name} PROPERTIES LINK_FLAGS "-fsanitize=fuzzer-no-link")
target_link_libraries(${name} Fuzzer)
else()
set_target_properties(${name} PROPERTIES LINK_FLAGS "-fsanitize=fuzzer")
endif()
endmacro()
fuzzer(arm_cpuinfo)
fuzzer(bn_mod_exp)
fuzzer(bn_div)
fuzzer(privkey)
fuzzer(cert)
fuzzer(spki)
fuzzer(pkcs8)
fuzzer(pkcs12)
fuzzer(read_pem)
fuzzer(server ssl)
fuzzer(client ssl)
fuzzer(dtls_server ssl)
fuzzer(dtls_client ssl)
fuzzer(ssl_ctx_api ssl)
fuzzer(session ssl)
fuzzer(decode_client_hello_inner ssl)
fuzzer(der_roundtrip)