blob: 9f99c07746bc79634781c5884fd21f733b964cdd [file] [log] [blame]
@ECHO OFF
IF EXIST "C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Bin\sn.exe" GOTO FOUND
goto USEPATH
:FOUND
"C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Bin\sn.exe" -k %~dp0\Google.ProtocolBuffers.snk
GOTO EXIT
:USEPATH
sn.exe -k %~dp0\Google.ProtocolBuffers.snk
GOTO EXIT
:EXIT