blob: 5aa66e4cde95931b046bd4ca5ca1f37a18c1aed6 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<configurations XML_version="1.2" id="configurations_0">
<configuration XML_version="1.2" id="configuration_0">
<instance XML_version="1.2" desc="Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator" href="connections/TIXDS100v2_Connection.xml" id="Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator" xml="TIXDS100v2_Connection.xml" xmlpath="connections"/>
<connection XML_version="1.2" id="Texas Instruments XDS100v2 USB Emulator">
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds100v2icepick_c.xml" id="drivers" xml="tixds100v2icepick_c.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds100v2cs_dap.xml" id="drivers" xml="tixds100v2cs_dap.xml" xmlpath="drivers"/>
<instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds100v2cortexR.xml" id="drivers" xml="tixds100v2cortexR.xml" xmlpath="drivers"/>
<platform XML_version="1.2" id="platform_0">
<instance XML_version="1.2" desc="RM48L950" href="devices/rm48l950.xml" id="RM48L950" xml="rm48l950.xml" xmlpath="devices"/>
</platform>
</connection>
</configuration>
</configurations>