blob: c925263c43a7310ae2cc902f83cfd3c62d35d311 [file] [log] [blame]
# No C files (yet)
obj- += dummy.o