blob: bd334c78807a70c1b93f8dea8c04f02d903124c8 [file] [log] [blame]
# OLIMEX-STM32-H405 board configuration
# Copyright (c) 2020, Antony Pavlov <antonynpavlov@gmail.com>
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
if BOARD_OLIMEX_STM32_H405
config BOARD
default "olimex_stm32_h405"
endif # BOARD_OLIMEX_STM32_H405