blob: cf8a3df6d0c04cab0e8ed3661efcb9f5d2e7fe8a [file] [log] [blame]
# Copyright (c) 2020 Linumiz
#
# Author: Parthiban Nallathambi <parthiban@linumiz.com>
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
config UART_XMC4XXX
depends on SOC_SERIES_XMC_4XXX
bool "XMC4XX UART driver"
select SERIAL_HAS_DRIVER
depends on SOC_FAMILY_XMC && HAS_XMCLIB_UART
help
This option enables the XMC4XX UART driver, for UART_0.